On the Job Training

QUY TRÌNH OJT

On The Job Training Process

Nhập đầy đủ Họ và Tên
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Click or drag a file to this area to upload.
Chọn file CV dạng *.pdf. Dung lượng tối đa 5MB
Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Step 1 of 3
Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Chọn Doanh nghiệp đi OJT